nervous disorder

What are the synonyms for nervous disorder?

Synonyms for nervous disorder

neurological disorder neurological disease

Definitions for nervous disorder

 • noun - a disorder of the nervous system
 • Pronounciation of nervous disorder

  British Female Listen
  British Male Listen
  American Female Listen
  American Male Listen

  Antonyms for nervous disorder

  No antonyms found for nervous disorder.

  Holonyms for nervous disorder

  No holonyms found for nervous disorder.

  Hypernyms for nervous disorder

  disorder upset

  Hyponyms for nervous disorder

  brain damage ataxia atopognosia flaccid paralysis athetosis brain disorder ataxy atopognosis amyotrophic lateral sclerosis kuru encephalopathy dyssynergia dyskinesia ALS nerve compression brain disease motor ataxia chorea Lou Gehrig's disease

  Meronyms for nervous disorder

  No meronyms found for nervous disorder.

  Sounds like nervous disorder

  nerves nerve gas nervous nervus nervus coccygeus neurohypophysis Nimravus Norvasc